mark

Отговор на Молба от страна на заместник министър Тома Белев досежно „чистенето“ на реките Вит и Чернелка

|

Свързана тема:
Възражение от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Плевен и БДИБР досежно „чистенето“ на острови по реките Вит и Чернелка

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Уведомяваме уважавания от нас заместник министър на ОСВ Тома Белев, че във връзка на неговата любезна молба, която сме прикачили, да:

1. Посочим акта, който оспорваме.

2. Посочим искането и правомощията на министъра

3. Посочим възраженията и тяхното основание

4. Обосновем и представим доказателства за правния ни интерес от обжалване

…във връзка с предходно наше най-категорично Възражение срещу ИП за „почистване“ на наносни острови по река Вит в района на с.Крушовица и по река Чернелка в района на с.Търнене.

…отговаряме следното:

Уважаеми г-н Белев,

Както, вярвам, сте забелязали, ние възразяваме срещу Инвестиционно Предложение, което, очевадно от самото ни Възражение, е на най-ранен етап от процедурата по реда на Глава Шеста от ЗООС  – издаване на становище за допустимост от страна на „компетентния“ директор на прословутата Басейнова Плевен.

Самото становище за допустимост на „компетентния“ директор на прословутата Басейнова Плевен няма характер на индивидуален административен акт, който да обжалваме пред когото и да било. Това е ноторно известен факт, с който иначе уважаваната от нас Правна Дирекция на управляваното от Вас ведомство, би трябвало да е наясно.

Следователно, на въпросите от Молбата Ви отговорите са:

1. Понастоящем не е налице никакъв индивидуален или друг административен акт, който да обжалваме.

2. Отказваме да посочваме на министъра какви са неговите правомощия. Очакваме от него той да ги знае.

3. Посочили сме срещу какво възразяваме – очевадно не пред министъра, а пред директора на РИОСВ Плевен. Възръжението е срещу Инвестиционни Предложения, за параметрите на които добихме представа от Становищата за допустимост на „компетентния“ директор на прословутата Басейнова Плевен.  

4. Няма да Ви посочваме засега, нито да обосноваваме правния интерес на сдружението. На този етап това не е необходимо въобще. Вие, освен това, не сте компетентен орган, пред който да обосноваваме правния си интерес. Това ще направим в съда, когато му дойде времето и Вие, сигурни сме, ще настоявате пред съда, че Ние нямаме правен интерес.

Важно е да се отбележи още, че, като възразяваме срещу реализацията на процесните ИП, ние, след като се запознахме с параметрите им, намерихме, че издадение за тях становища за допустимост на „компетентния“ директор на прословутата Басейнова Плевен на практика нарушават изрични забрани от ПУРН и от ЕО на ПУРН на ДР за процесните ИП.

Това правим на най-ранен етап от процедурата по глава Шеста от ЗООС, за което имаме всички права!

Целта на занятието Е:

1. Евентуално директорът на БДДР да поправи явните фактически грешки, които е допуснал в становищата си, и по-точно заключенията, че процесните ИП били допустими спрямо ПУРН. Нашият досега много богат опит, показва, че директорът на прословутата Басейнова Плевен няма да го направи. В такъв случай:

2. Да информираме директора на РИОСВ Плевен, че ще издаде Решения по реда на глава Шеста от ЗООС за процесните ИП, базирани на незаконни становища за допустимост на директора на прословутата Басейнова Плевен. И тъй като иначе уважаваният от нас директор на РИОСВ Плевен не е компетентен да отхвърля становища за допустимост на „компетентния“ директор на прословутата Басейнова Плевен:

3. Да информираме директора на РИОСВ Плевен на най-ранен етап, че ще обжалваме неговото Решение за процесните ИП по реда на АПК когато му дойде времето и пред когото трябва, като го запознаем с железните ни основания за обжалването. Делото ще спечелим във всеки съд така, както спечелихме едно идентично дело срещу същия  директор на прословутата Басейнова Плевен за хипер незаконното Му разрешително за ползване на ПВО за една сеч по бреговете на Янтра, за която трябваше да Го дадем и на прокуратурата, че изсекоха приоритетно местообитание 91Е0 за нула време, заради предварителното Му изпълнение! Просто не ни остана време, а трябваше.

4. Да информираме самия директор на БДДР, че ще Го осъдим Пак, когато издаде незаконните разрешителни за ползване на ПВО за процесните ИП така, както Го осъдихме и за Янтра!

5. Предвид многопластовите ни и остросюжетни отношения с органите на управляваното от Вас министерство, Немаловажна Цел на усилията, които влагаме, Е, да държим в течение по подобни горещи теми по-горестоящия на директорите на БДДР и РИОСВ Плевен орган по отношение на въпроса: какви точно ги вършат неговите по-долустоящи органи, за да се вземат мерки и да не се налага да да нанасяме още и още репутационни щети!   

Така например, в приятелски разговори между по-горестоящия и по-долустоящите Нему органи се правеха възможните усилия за избягване на всеки потенциален по-остър сюжет в едни много по-добри времена на Министерството, което Вие имате честта да управлявате сега. Разбира се, това беше преди Вас и Вие няма как да го знаете, понеже сте доста нови вътре в системата.

А в едни още по-добри времена на М-вото, например, историята помни случаи, при които директор на една РИОСВ прекрати процедурата по реда на Глава Шеста от ЗООС, като цитира на друг „компетентен“ директор на същата ноторно известна дирекция БДДР изрични забрани от ПУРБ на ДР, които нарочно бяха изпуснати в становището за допустимост. Това стана в далечната 2013г. при първото ни възражение срещу един ВЕЦ на Янтра при Долна Студена.

И инвеститорът – Богомил Манчев /ако Ви говори нещо това име/ – дори не обжалва прекратяването на процедурата, защото знаеше, че в крайна сметка ще загуби делото в съда и Няма да си построи ВЕЦ-а при Долна Студена.

Тоест, според нас е напълно възможно директорът на РИОСВ Плевен и сега да прекрати процедурите за процесните „чистения“ на Вит и Чернелка, само на базата на забраните в ПУРН и в ЕО на ПУРН, независимо от директора на ноторно известната БДДР!    

Решението е елементарно – описват се нарушенията на ЕО на ПУРН и процедурата се прекратява с препоръки към инвеститорите да изготвят ново описание на новите параметри на процесните ИП така, че да отговарят на ЕО на ПУРН. Толкова е просто.

Историята помни още няколко такива случая на отменени от предшествениците Ви Решения на РИОСВ, издадени на базата на още по-незаконни становища за допустимост от същия „компетентен“ директор на прословутата Басейнова Плевен, например – за един ВЕЦ на Черни Искър над Говедарци с инвеститор Валентин Златев, или пък един ВЕЦ на ВМРО на питейния за община Антоново язовир Ястребино. Разбира се, тези събития се случиха в едни много, много по-добри времена на М-вото, което Вие сега управлявате,
А
в едни Още по-добри времена същия директор на БДДР го уволниха, за да Го назначите и държите Вие сега!

Та така, уважаеми г-н Белев. Вие и подчинените Вам органи Няма да почистите Вит и Чернелка в нарушение на ЕО на ПУРН и толкоз, а правният ни интерес, който явно нарушава съня Ви, ще коментираме не пред Вас, а Само в Съда, когато му дойде времето!

На второ място Ви уведомяваме, че изразяваме пълно съгласие с Вашите констатации досежно кражбата на баластра от Арда над ВЕЦ Ухловица, обективирани в отговора Ви по тази тема, който също е прикачен.

Наистина, ако министърът си отмени незаконния отказ, с който отхвърли жалбата ни, Той ще наруши АПК. Идеята тук беше, че щом незаконно може да се отхвърлят жалбите ни, то може и мааалко да се наруши АПК в облага на рекичките ни, а не винаги и само в неследваща се облага за „инвеститорите“ Ви…

На фона на останалото, което сме виждали от органите на МОСВ, подобно нарушение нямаше да е кой знае какво.

Разбира се, по-важната цел за случая с Арда беше да информираме държавните органи на по-високи нива от Вашето, защо приходите от концесионни такси у нас са толкова мижави, особено когато става дума за незаконния добив на строителни материали от речните корита, който и новото ръководство на М-вото явно прегърна.

Прочее, стискаме Ви палци на всичките в МОСВ да не вземат сега наводненията, които ни предстоят, да отнесат някой, подкопан от „чистенията“, които и Вие прегърнахте, мост на Марица, за което сме Ви предупреждавали Сто Пъти досега, че тогава ще се наложи да управлявате водите някъде не по-близо от Марс! Стискаме Ви палци наистина!

Правен интерес сме щели да им доказваме! Ще Ви го доказваме друг път!

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации