натура 2000

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ПУБЛИКУВАНО НА 24.11.2023 Г

| |

Заповеди за 17 защитени зони по реки от екологичната мрежа Натура 2000 и още няколко, по-обширни площи, като например ЗЗ Странджа и ЗЗ Руй, бяха подложени на обществено обсъждане през Декември 2023г.

Тук отново ще подчертаем,че става въпрос за вече определени и картирани зони, но които 15 години седяха без Заповеди, определящи режимите и целите, поради което има и наказателна процедура срещу България.

Заповедите, очаквано бяха пълен фарс по отношение идентифицираните проблеми по реките и предвидените забрани.

Като например:

– няма забрана за нови преграждащи съоръжения, няма забрана за ВЕЦ и така нататък, а единствено разписана забрана за такива, които не са снабдени с рибни проходи. И като им направим нещо, което някой ще го нарече рибен проход и всичко ще се реши?! Имаме богат опит по въпроса …

– няма забрана за проучване и добив на метални полезни изкопаеми, а единствено за общостроителни и облицовъчни материали. Т.е. камъни и пясък не може, обаче разкриване на рудници, където за да се извлече безценния метал ще е необходимо да се изкопае много повече територия, а при извличането им и употребяваните за целта химически съединения ще бъдат отровени много питейни кладенци и реки – няма проблем?!

Възмутени от горното, подадохме възражения и направихме индивидуални предложения за всяка една защитена зона поотделно, т.е. общо 19 Възражения/Становища с конкретни мерки към опазване на определените защитени видове в тях.

Неведнъж досега сме сигнализирали, че по отношение забраната за ВЕЦ по чл.118ж от Закона за водите в защитени зони има създадена изключително противоречива практика в Административните съдилища и често тя бива заобиколена, ако изрично в заповедта на зоната не е записана забрана за дейността. Ето защо сме предложили и този път забраната да бъде записана категорично, като сме привели примери за отрицателна съдебна практика. Ако НСЗП не одобри нашето предложение, то не само това ще означава,че НСЗП не прилага заповедите с цел опазване на видовете при доказана практика по въпроса, а това ще е сигнал, че заповедите се издават само за заблуда на Европейската комисия в отговор на наказателната процедура, но при ясното съзнание,че те не могат да постигнат целите, за което ще имаме честта да запознаем Европейската комисия.

Качваме едно примерно наше възражения по типово изготвените заповеди на МОСВ:

Снимка: Незаконна сеч в ЗЗ Стара река, Великотърновско, 28.12.2021г.

1 1

Подобни публикации