mark

Многоцелеви доклад от Сдружение Балканка до БДДР, РИОСВ-Плевен, Президента и Световната банка за посетени ВЕЦ

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр. София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ в обхвата на БДДР в периода 30 и 31.10.2022г.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван на повечето места ….

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР като компетентна институция, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде.

Настоящият сигнал изпращаме и до РИОСВ – Плевен тъй като става въпрос за дейности, които се извършва изцяло в Защитени зони от екологичната мрежа натура 2000, като намираме, че има достатъчно данни за извършено престъпление. А освен това да се запознаят с огромния кумулативен ефект от действието на двете централи.

Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 11 години ПУРБ-ове, след 14 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

Настоящият доклад, както ще стане ясно и по-долу, е свързан и с подаден от нас сигнал на 27.10.2022г., за което имаме входящ номер от БДДР КД-05-206(3), по който по-рано получихме вече отговор от компетентната институция БДДР(също приложен по-долу). И както ще стане ясно от доклада, с тях тепърва ще се разправяме, защото техните волни или неволни опити да прикрият престъпленията на тази и разположената по-надолу ВЕЦ Черни Вит са пълна подигравка и трябва да бъдат обект на разследване от органите на МВР и прокуратурата.

Докладът изпращаме и до Световната Банка, доколкото на тях е възложена изработката на новите планове за управление на речните басейни. По-долу ще стане въпрос за чистене на задбаражно езеро, депониране на наноси и огромния негативен ефект върху речните системи, който те отказаха да включат сред значимите проблеми в ПУРБ – нещо, за което многократно сме предупреждавали!!!

Докладът изпращаме и до Национална служба за защита на природата, доколкото наскоро се запознахме с техните словоизявление в един друг казус, свързан с намеренията  на Инвеститорът отново да изгради мВЕЦ Баба Цвета и когото те така лекомислено „обслужиха“ с тяхното „експертно становище“, но и с тях ще се разправяме тепърва.

Докладът изпращаме и до Президента, за да види какви сатрапи на българските реки ни е назначил и го призоваваме, че след като изчете настоящия доклад и види снимките и видео материалите, незабавно да уволни зам. министъра с ресор Води Петър Димитров и неговите подчинени в БДДР, както и да им потърси отговорност тъй като носят пряка вина за всичко, тъй като управляват БДДР от много години, които са получили досега над 10 сигнала за унищожителното въздействие на ВЕЦ Сироко и ВЕЦ Черни Вит и не направиха нищо!!!

Специално на Световната банка напомняме, че за проблемът с наносите и тинята в задбаражните езера многократно сме говорили, но той винаги е неглижиран. Да не говорим, че няма решение и на въпроса какво се прави с тинята, къде се депонира, като има случаи, в които същата е силно токсична. И да, има ВЕЦ-ове с големи стени, като Сироко, при които този проблем не се усеща години, докато не дойде момента на чистене. И тогава се сещаме за случаите с ВЕЦ Луна, ВЕЦ Лакатник, ВЕЦ Черепиш, в които случаи десетки километри речни участъци бяха убити. 2 години след злополучното събитие на ВЕЦ Луна, хидробиолози направиха проучване и сравниха живота в реката след ВЕЦ-а с градски замърсен канал.

ВЕЦ Лопян
С направеното посещение можете да се запознаете от снимките и видео материалите, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0156-dam/2022-10-30

Координатите на водохващането са: 42.841986,24.089635 (https://goo.gl/maps/9XQQPQjxmqYkwowPA)

Посещението е в период на маловодие, като не е валяло поне месец в района. ВЕЦ-ът не работи и водохващането не отнема вода от реката. Все пак, реката е подприщена и една част от водните количества преминават през басейновия тип рибен проход, който не става за нищо, а друга част – излизат от водовземното съоръжение и се стичат по огромната стена. При опашката на задбаражното езеро се наблюдават камари с нанос, явно е извършвано почистване с тежка механизирана техника на наносите в задбаражното езеро, но очевидно от състоянието на реката по-надолу, това е станало по начин, който няма нищо общо с наблюдаваното на река Черни вит(което ще стане ясно по-долу), като се наблюдава живот под и над водохващането. 
Извърши се ново посещение и на 31.10 сутринта, като тогава ВЕЦ работи. Изпусканите водни количества в реката видимо се доближават до условието на разрешителното, но за нас са сбъркани. Не е валяло от поне месец, а в реката над водохващането има 7-8 пъти повече вода. Това, което спасява живота в реката след водохващането е пресечения терен, в който реката протича в участъка между сградата и водохващането, та животът оцелява в образуваните вирове, но както е видно от материалите, между вировете, реката тече през малки улейчета, които затрудняват миграциите на водните организми. Ако реката беше по-равна(каквато е на последната снимка в линка от над водохващането), каквато е и в много други участъци, щеше да се губи между камъните и щяхме да си говорим за поредната пресушена река.

ВЕЦ Сироко
С направеното посещение можете да се запознаете от снимките и видео материалите, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0265-dam/2022-10-31

Координатите на водохващането са: 42.831777,24.200722 (https://www.google.com/maps/place/42.831777+24.200722)

Посещение, при което станахме свидетели на едно от най-унищожителни последствия от изграждането на ВЕЦ и един от най-прикриваните проблеми. Както споменахме и по-горе – посещението е след сигнал от 27.10.2022 до БДДР, че повече от месец реката тече под формата на течна кал. От отговорът по писмо КД-05-206(3)/02.11.2022г., който прилагаме по-долу, става ясно, че БДДР не са установили никакви проблеми и нарушения при тяхното посещение от 28.10.2022г.. Посещението на БДДР е извършено на другия ден след подаден от нас сигнал, като интересното е, че тяхното посещение съвпада с денят, в който течната кал спря.
Ето отново да видите, какво течеше до 27.10.2022г.: https://youtu.be/-34uReqx96k

Нашето посещение извършихме на 31.10.2022г. Посещението е при нормално ниво за сезона, близко до маловодие. 

И в двете реки Черни Вит и Дългата над водохващането имаше достатъчно вода и идеални условия за размножаване на местните обитатели. Наблюдаваха се множество мръстилища и реките бяха еталонни и пълни с живот.

След водохващането за ВЕЦ, картината напълно се променя. Изпусканото водно количество след водохващането е доста по-малко от 165l/s, които според нас са абсолютно сбъркани за това място, разположено след устието на река Дългата в река Черни вит. Реката е подприщена, шлюзовете са спуснати до долу. Това, което се вижда с просто око е, че реката е буквално „погребана“ и убита. Всички местообитания за водните организми са затрупани с нанос и реката има качествата на мъртва и стерилизирана. Водата се изпуска през стъпалата, наречени „рибен проход“, но не изпълняващи функциите на такива, като тече бистра. Надолу, след сградата на ВЕЦ-а, реката е видимо замътена, с аромат на тиня, явно отмиваща неуплътнените наноси, които са изпускани до преди няколко дни.

Извършено е тежко престъпление срещу обитателите на реката, в период на размножаване на пъстървата. Шлюзовете са били отворени и каквото е могло е изтекло, а всичко останало е изгребано с багери. В резултат реката е „погребана“ – перфектен пример за така нар. „blanketing“ ефект и състоянието ѝ под и над водохващането е несравнимо.

Посещението е извършено с цел провеждане на научно изследване в рамките на разрешително по чл.40 от ЗРА, по утвърдена методика за пробонабиране и оценка по БЕК Риби, БЕК МЗБ и физико-химични показатели. Теренното проучване след водохващането доказа стерилното местообитание, лишено от на практика целия живот в реката, а заключението на хидробиологът е, че скоро не е виждал толкова мъртва река.

А какво означава да погребеш река? Прилагаме две снимки със следния коментар от нас:
Това са снимки заснети след стената на ВЕЦ Сироко, но при различни посещения – преди и след описаното събитие. Нито едно от двете състояния не е наред и нито едно от двете състояние не се среща по река Черни вит над ВЕЦ Сироко.
На първата снимка реката е почти пресъхнала и се губи между камъните, защото това е което се изпуска при повечето наши посещения(ако въобще се изпуска нещо). При високи води обаче язът прелива. Забелязва се настъпилата с годините ерозия в резултат на липсата на пренос на седименти, което на практика лишава реката от основни и ценни местообитание … на такова дъно пъстървата например не може да се размножи. На втората снимка виждаме промененото до неузнаваемост корито, погребано под изпуснатия нанос. Резултатът е убийство на това, което все пак се среща в реката на горната картинка …. и отново загуба на местообитания.

Важно! В приложеното от БДДР писмо се казва, че дейностите са извършени след подадено уведомително писмо на 26.09.2022г. от страна на титуляра на разрешителното за изнасяне на наносите от задбаражното езеро.
 От отговор на ИАРА, приложен по-долу, също така става ясно, че дейностите по чистене на наноси са започнали преди повече от 20дни, каквато е и нашата информация, но нямахме снимки и видеоклипове, за да подадем сигнал. Това означава, че са нарушени разпоредбите на чл.58 от ЗВ, във връзка с чл.46 от ЗВ, където уведомлението трябва да е станало поне 30 дни преди започване на дейностите. Освен това, съгласно чл.58 от ЗВ:

Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за извършване на следните дейности:
1. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, за които е издадено разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, при което не се променя въздействието, разрешено с издаденото разрешително;

Нека питаме БДДР дали според тях, след като прочетат информацията, която им предоставяме, подобна дейност отговаря на това условие?!. Това въздействие се случва от ВЕЦ в Натура 2000 зона и никой, никога не го е оценявал и няма нищо общо с въздействието, което обикновено се оценява!!!. 
От друга страна, сама по себе си дейността по изгребване на наноси от речното легло подлежи на разрешителен режим по чл.46 от ЗВ, а в Натура зони е забранено по чл. 118з(защо ли?!), но това е една малка подробност, която със сигурност ще се намери начин да се оправдае.
А нека питаме също БДДР дали това „изнасяне“ включва отваряне на шлюзовете в период на маловодие(което и те са установили, но без да констатират проблем в това), а още повече, че цялото това действие съвпада с определения съгласно Приложение 1 към чл.32 от Закона за рибарство и аквакултури период на размножаване на пъстървата – от 01.10 до 31.01. Извършването на тази дейност, по този начин, в Натура зона, без изобщо да бъде оценена и то в период, когато рибите винаги мигрират нагоре и се набиват под стените е огромно криминално деяние, с което тепърва ще се занимаваме. По-горе ви споменахме, че на ВЕЦ Лопян също е имало изнасяне на наноси, без това да се е отразило видимо на реката!!! Нека БДДР кажат и как упражниха контрол върху дейностите по това „Уведомление“ и дали все пак са информирали РИОСВ-Плевен за съгласуване на дейностите, преди започването им, за да знаем, дали и РИОСВ-Плевен са намесени в схемата и носят отговорност, доколкото те са компетентни по темата с биологичното разнообразие. А пък ИАРА – те също не са установили проблеми, след извършено посещение 1 ден след нас … не били открили мъртва риба, видно от техен отговор до нас. Попитахме ги дали са открили жива риба, но отговорът ни остана „глас в пустиня“. Намираме, че служителите на ИАРА също извършват непрестанно престъпление по чл. 282 от НК и това предстои да се установи.

Освен всичко останало, при посещението се установи, че всичкият нанос, който е изгребан с багерите от реката, е натрупан в имот, в близост до асфалтовия път за село Дивчовото и разположен на камари върху площ от няколко декара. Същото по дефиниция може да се третира като нерегламентирано депо за строителни отпадъци и също попада изцяло в границите на натура зоната.

ВЕЦ Черни Вит
С направеното посещение можете да се запознаете от снимките и видео материалите, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0325-dam/2022-10-31

Координатите на водохващането са: 42.843416,24.186277  (https://goo.gl/maps/LbBwdF4CVo2ajeCd9)

Тук каквото и да се каже ще е малко. Това водохващане винаги функционира, пресушавайки река Черни вит, подали сме поне 10 сигнала, но нищо не се променя. Посещението е при нормално ниво на водата за сезона. В реката не се изпускат повече от 5л/с през несъвършенни уплътнения на савака, а трябва да се изпускат 300л/с по данни на БДДР. Реката е на практика пресушена с единични локви останали в коритото. Водата над водохващането и след него е замътена, в резултат на скоро приключилото чистене на задбаражното езеро на ВЕЦ Сироко. Водата е с аромат на тиня. Няма и следа от рибен проход, за който преди година ни увещаваха, че се изгражда от БДДР, за осигуряване на хидравличната свързаност на реката под и над водохващането, която пък уж я имало и сега според също писмо на БДДР – писмо КД-05-124(1)/30.07.2021г. – https://dams.reki.bg/uploads/0325-dam/2021-07-24/KD-05-124%20-%20Answer.pdf

Разбира се и тук ИАРА не са открили „мъртви риби“ след стената на водохващането.

Уважаеми дами и господа,

Чакаме с удоволствие поредната проверка, която ще констатира, че животът в реката процъфтява и че всичко с тези водохващания е изрядно. Пак отбелязваме, нашето посещение е на 4ти ден след подаден сигнал, 3 дни след посещението от БДДР и 1 ден преди посещението на ИАРА. Изводите оставяме на вас, макар че за да напишеш отговорите, които получихме по сигнала от 27.10, най-малкото трябва да нямаш съвест.

Молим за входящ номер по доклада от Президента, РИОСВ – Плевен, БДДР и Световната банка!

Поздрави,                                                                                  
Иван Пандъков   
Председател на Сдружение „Балканка “    
info@balkanka.bg         
1839 гр. София
ул. Челопешко шосе 26
сайт: https://balkanka.bg/

Подобни публикации