20230715 180835

Комплексен сигнал за установени проблеми с реките край град Копривщица – първи сигнал

| |

Уважаеми дами и господа,
В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр.София, Ви информирам за следното: във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД по проблемите свързани с водите и околната среда, представяме информация за незаконни сметища в обхвата на РИОСВ София и БДИБР, които сме констатирали при обход на няколко реки в района на Пирдоп и Копривщица

Река Тополница, град Копривщица – сметища

На 02.06.2022г. подадохме първия наш сигнал за незаконните сметища покрай водите на река Тополница в района на град Копривщица, по точно преди града. Обходът е направен в участък от река Тополница от последните стопански постройки над град Копривщица, ориентировъчни координати 42.625887, 24.367654, до малко над моста над река Ширенейска с координати 42.613831, 24.372777, като обходът по реката е извършен основно по десния бряг на реката гледано по течението на реката.

Сигналът е с входящи номера както следва:
– вх.№КД-03-118/03.06.2022г. по описа на БДИБР

– вх.№11017/03.06.2022г. по описа на РИОСВ София.

По нашият сигнал е извършена съвместна проверка от РИОСВ София и БДИБР на 13.06.2022г. като констатираните от нас нарушения са потвърдени от институциите, като са направени и съответните предписания до кмета на община Копривщица.

Информация за това сме качили и на следния линк на нашия сайт: https://balkanka.bg/

Друга информация не сме получавали след това, като Ви информираме, че през последната година ние продължихме да следим до колко се спазват направените предписания, както и до колко рестриктивен характер имат изготвените актове.

– Изх.№КД-03-118(4)/08.07.2022г. по описа на БДИБР

– Изх.№6961/11.07.2022г. по описа на РИОСВ София.

Извършихме следния последващ контрол, като прилагам снимков материал от проверките(поради обема на метериалите, същите са качени в google drive):

– 08.08.2022г. – https://drive.google.com/drive/folders/1ahfIB1dLGGHHZRW20KzHCp66LZfrXcFy?usp=sharing – няма никаква промяна, единствено се наблюдава разрастване на сметищата край реката;

– 29.11.2022г. – https://drive.google.com/drive/folders/1eTBCrJlA0qD2SjE-rJo9B7wXLXzz7kp9?usp=sharing – няма никаква промяна, единствено се наблюдава разрастване на сметищата край реката;

– 15.07.2023г. – https://drive.google.com/drive/folders/1fJEfYHgb2tBHit_uvI_8ov92PTJD6hjN?usp=sharing – може би част от старите боклуци са били частично изчистени, но е видно, че са се появили много нови ядра на незаконни сметища. Голямото сметище при началните координати в настоящия сигнал продължава да се разраства край черния път и бреговете на реката…

Припомняме, че в описания период се случиха няколко сериозни прииждания и включително разливане на река Тополница в град Копривщица. Част от боклуците със сигурност са били отнесени от високите води и/или са допринесли за разливането на реката и за риска от наводнения. Както всички знаете, град Копривщица се намира в най-тясната част на долината на река Тополница, точно преди реката да влезе в тесен и дълбок каньон. В тази връзка опазването на водите, бреговете и горите на изворите на Тополница, преди града, е от решаващо значение за намаляване риска от наводнения.

Река Тополница, град Копривщица – незаконни водовземания

В цитираните по-горе отговори на компетентните институции се разглеждат и сигналите ни за незаконните водовземни съоръжения, които напълно са изменили до неузнаваемост изворите и местообитанието от мрежата Натура 2000, представляващо последното останало такова в цялата защитена Зона Средна гора, където може би някъде може да се крие ручеен рак с оглед направен анализ върху всички потенциални места, описани в стандартния натура формуляр, разгледан в наш предходен сигнал: https://balkanka.bg/%

Съгласно цитираните в нашия сигнал писма от компетентните БДИБР и РИОСВ София, е констатирано, че коритото на река Ширенейка е напълно коригирано и са изградени два броя водоеми за спортен риболов, без да са проведени каквито и да било процедури в съответствие с изискванията на ЗООС, ЗБР и Закона за водите. Направено е предписание за възстановяване на реката и са съставени АУАН.

Призивът ни за съдействие от МОСВ за стартиране на процедура по ЗОПОЕЩ през 2022г. остана „глас в пустиня“.

С повторните проверки на незаконните водовземания, съставляващи състав на престъпление по чл.353ж от НК и водещи до състав на престъпление и по чл.278в от НК можете да се запознаете от следния линк:

– 08.08.2022г. – https://drive.google.com/drive/folders/1s5Y671H97zSyfl-0_SxdElcOKEh9WB4c?usp=sharing – няма промяна, водовземането продължава

– 29.11.2022г. – https://drive.google.com/drive/folders/1bvDesMEC3Uarof8OH0ONrv81NntcXZ6S?usp=sharing – няма промяна, водовземането продължава

На 15.07.2023г. организирахме ново посещение с цел проверка на изпълнението на предписанията.

С направеното наблюдение може да се запознаете от следното видео, както и от приложените по-долу снимки:

Ще подчертаем отново, че въпросното водовземно съоръжение представлява състав на престъпление по чл.353ж от НК и води до състав на престъпление и по чл.278в от НК за увреждане на местообитания на приоритетни видове в зоните по Натура.

В докладите ни от миналото лято направихме обзор на всички местообитания, където според картирането на Натура зона Средна гора трябва да се среща ручейния рак / Austropotamobius torrentium. В докладите ни показахме, че всичките проверени ефективно заети местообитания(според картирането на зоната) са силно деградирали, а при 10 посещения на река Тополница за последните 3 години не сме установили нито един рак в реката, което е притеснително, но не ни учудва: Виж тук

Река Еленска, протичаща покрай Еленска базилика преди град Пирдоп, десен приток на река Тополница

На 15.07.2023г. направихме обход на участък от река Еленска. Обходът беше в участък със следните ориентировъчни координати:

 – Начална точка – 42.721562, 24.226840 – https://goo.gl/maps/aQ2HpTjrUoix45ff8

В близост до мост на стар път над река Еленска и за железен път. В участъка край пътя и терасите на реката имаше захвърлени смесени битови и строителни отпадъци.

 – Крайна точка – 42.729127, 24.224770 – https://goo.gl/maps/TYdWRtQgCrPNso678

Обходът на реката е единствено и само по вода и състоянието на реката трудно ще се установи, без да се обуят ботушите и да се повтори действието, като по цялото протежение на реката са установени множество боклуци от битов характер. В зоната на Крайната точка има новопостроени вили, зад които по склоновете на реката са нахвърляни множество строителни отпадъци, а от една от вилите успяхме да заснемем и излизаща една отходна тръба с изход точно над реката. Приблизително ето тук: 42.727039, 24.225028.

В района малко над посочените по-горе нови вили, има стар бент, висок около 3,5-4м от зидан камък с неизвестен произход и неизвестно предназначение, без рибен проход.

Снимки имаме, но вмомента, поради технически причини, нямаме достъп до тях.

Моля от РИОСВ София и БДИБР да извършите нова проверка и да предприемете ефективни действия, защото очевидно предприетите досега не вършат работа.

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка“

Отговорът на РИОСВ София

Интересна практика. Контролният орган РИОСВ вече не посещава мястото на сигнали, ами решават да уведомят Kмета да си извърши сам проверка, за това, което му било вменено да контролира … Какво мислите?

Подобни публикации