mark

ЗДОИ и Сигнал за мВЕЦ Стара Кресна, река Ощавска

|

Уважаеми Дами и Господа,

Моля да се запознаете със заявлението по ЗДОИ и информацията в него, с която отправяме въпроси за една изградена мВЕЦ на река Ощавска, но същевременно подаваме и сигнал за установени несъответствия от наличната в регистрите информация.

Моля да получим входящ номер от БДЗБР на настоящето запитване, а за останалите адресати, изпращаме за информация и съдействие в рамките на тяхната компетентност.

Поздрави,
Иван Пандъков                                                                         
Председател на Сдружение „Балканка“    


ЗАЯВЛЕНИЕ
За достъп до информация

Г- жо Директор,


Моля, на основание чл. 17 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл. 26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена информация,

Да ми бъде предоставена информация за следното:

Запознах се с Решение No 6358 от 27.06.2022г. на Върховен Административен
Съд по дело No 9641 / 2021 г., изходът от което е следния:
„ОТМЕНЯ Решение No 1408/28.07.2021 г. постановено по адм. дело No 1033/2020 г. по описа на Административен съд – Благоевград, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛЕКТРО ИНВЕСТ БГ“ ЕООД срещу Решение No ПО-01-140 от 05.11.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград , с което е отказано продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностни води No 41140199/13.03.2013г., продължено с Решение No ПО-01-152/ 16.09.2014г. и Решение No ПО-01-94/ 03.07.2017г., издадени от Директора на БДЗБР, с цел ползване на воден обект – р. Ощавска /Дяволска река/, ляв приток на р. Струма, за изграждане на водовземно съоръжение за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ, с инсталирана мощност 1 630 кВт и нетен напор 180. 55 м., с краен срок на действие – 03.09.2020г.

….
Решението не подлежи на обжалване.“

В допълнение, след справка в различни регистри, установихме, че вероятно става въпрос за мВЕЦ с наименование мВЕЦ „Стара Кресна“, въведен в експлоатация през 2019г, който липсва в нашия сайт.

В тази връзка, с цел попълване на информация в сайта, моля да ми бъде предоставено следното:

  • Разрешително за водовземане от повърхностни води No 41140199/13.03.2013г., продължено с Решение No ПО-01-152/ 16.09.2014г. и Решение No ПО-01-94/ 03.07.2017г., издадени от Директора на БДЗБР, с цел ползване на воден обект – р. Ощавска /Дяволска река/
  • Решение No ПО-01-140 от 05.11.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция„Западнобеломорски район” – Благоевград , с което е отказано продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностни води

Освен това, след справка с регистъра на издадените гаранции за произведена енергия към Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, независимо, че в резултат на съдебните дела решението на Директора на БДЗБР, с което е постановен отказ от удължаване на разрешителното на 05.11.2020г., не е влязъл в сила до окончателното произнасяне на съда, установихме, че въпреки, че разрешителното е с краен срок на действие – 03.09.2020г., централата продължава да работи без прекъсване до 02.2022г, т.е. година и половина след крайния срок по разрешително, което на практика е изтекло. Не знаем какво се е случило, но след това, 1 година и 5 месеца след решението на ВАС от лятото на 2022г., което е окончателно, ВЕЦ-ът отново започва да работи през 11.2023г. до ден днешен.

Направихме справка и в регистъра на разрешителните за водовземане от ПВО на БДЗБР и там все още седи записът, че има влязъл в сила отказ за удължаване на разрешителното от 05.11.2020г.

Ето защо в нас възникнаха следните въпроси, на които търсим отговор:

  • Какви са предприетите действия от страна на БДЗБР за гарантиране изпълнението на съдебното решение?
  • Не трябваше ли след окончателното решение на съда и влизането в сила на Решение No ПО-01-140 от 05.11.2020 г. по описа на БДЗБР, ВЕЦ да е запечатан и работата ѝ да е възможна едва след процедура и издаване на ново разрешително, каквато неясно при какви правила би се осъществила, след като централата е спряна поради невъзможно положение за работа според БДЗБР и ВАС.

Моля информацията да ни бъде предоставена в следната форма: сканирано копие, изпратено до горния електронен адрес.

Приложение: Решение No 6358 от 27.06.2022г. на Върховен Административен Съд по дело No 9641 / 2021 г.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Дата: 28.01.2024г.
гр. София


Подобни публикации