mark

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

| |

Уважаеми дами и господа,
В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от всякакви вредни и пагубни за реките на България въздействия, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и МЗ, изпращам сигнал за посетени ВЕЦ на територията на БДДР и река Янтра на 29.12.2022г.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван….

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР като компетентна институция, но го пращаме до всички БД и РИОСВ Търново, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде.

ВЕЦ Сини вир, 29.12.2022г.

Сигнал от посещението е подаден по зелен телефон до БДДР на 29.12.2022г. следобяд, но нямаме информация за извършената проверка вече 2 месеца. Ето защо, отправяме молба към БДДР да ни информират за наблюдението и предприети от тях действия.

Информация за посещението е качена в нашия сайт за наблюдение на мВЕЦ/ВЕЦ: https://dams.reki.bg/0264-dam/2022-12-29.

От публикуваната информация в сайта е видно, че наблюдаваното негативно въздействие, а именно осушаване коритото на река Янтра се случва в условия на рецидив.

Посещението е при хипер маловодие. От реката се отнемат почти всички водни количества към централата на ВЕЦ-а. В реката се изпускат много, много по-малко от необходимите водни количества за поддържане на екосистемите, като същите се процеждат през лоши уплътнения на савака. През рибния проход не протичат водни количества, а на изхода от прохода в задбаражното езеро има заседнало или поставено дърво. Рибният проход е безумен и не може да изпълнява функцията на такъв.

До Директора на РИОСВ Велико Търново: С направеното наблюдение считаме, че се извършва трайно увреждане на защитени местообитания и видове в приоритетна зона за опазване от мрежата Натура 2000 река Янтра, което представлява състав на престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс. Затова, призовавам, ако прецените, че част от наблюдаваните въздействия попадат във вашия обхват на компетентност да предприемете действия и да ни информирате за това.

Видео от посещението, можете да видите тук:

Поздрави,
Иван Пандъков                                                                         

Подобни публикации