mark

Доклад от сдружение Балканка до министър председателя относно нищожните приходи в бюджета от концесионни такси у нас и малко за „чистенето“ на Арда до МОСВ и до БДИБР

| | |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Във връзка с някои оплаквания за нищожните приходи от концесионни такси у нас, обективирани във волеизявления на висши държавни ръководители от последните месеци,

имаме удоволствието да уведомим министър председателя и вицепремиера по финансите, че са абсолютно прави да се оплакват.

Причините за тези нищожни приходи се крият в следното:

1. Нищожни концесионни такси и нулев контрол върху добива на подземни богатства. Тук няма да се разпростираме подробно, защото всички знаят за какво става дума. Само ще уточним, че при добива на метални полезни изкопаеми никой не следи какви точно метали се извличат и изнасят от страната, освен записаните в договора – най-често злато и сребро или мед, цинк и олово. Никой не проверява и добитите и изнесени количества, а останалите метали никой не ги следи.

По този повод ние безусловно подкрепяме увеличението на концесионните такси, предложено от министър Асен Василев.

2. Вторият ключов проблем, с който държим да запознаем министър председателя и министъра на финансите се крие в бруталната кражба на строителни материали у нас, маскирана като „почистване“ на речните корита. За тази кражбане само че никой не плаща такси на държавата, ами много често се случва обратното – държавата да плаща на извършителите на кражбите за „почистването“.

През годините назад и понастоящем „почистването“ на речните корита се превърна в Златна Кокошка за един куп държавни органи – областни и кметове, МОСВ, РИОСВ и Басейновите дирекции. Отнемането на речните седименти – чакъл и пясък – става след междуведмствени комисии, назначени от областните или от кметовете, които установяват местата за чистене, предварително избрани от фирмите, свързани с областните и с кметовете. Впоследствие „чистенето“ се съгласува от органите на МОСВ – Басейнови и РИОСВ.  

Кражбите са достигнали до такива чутовни размери, че реките потъват, оттам потъват и подпочвените води, а екологичните щети са брутални, но на тях няма да се спираме тук.

Освен всичко друго, вследствие на потъването на речните дъна, елементите от критичната инфраструктура – мостове, подпорни стени, тръбопроводи, пресичащи реките, и пр. на много места са подкопани и са в предаварийно състояние, а при наводненията доста често реките отнасят съоръженията. За да добиете по-ясна представа, можете да изгледате следния репортаж на БНТ, който показва стърчащите с по два-три метра основи по мостовете на Марица и това е само един от многото примери, а на Струма например, е още по-зле и там мостовете падат като зрели круши:

https://bnt.bg/news/zashto-11-mosta-okolo-plovdiv-sa-s-podkopani-osnovi-301184news.html

Надяваме се, че осъзнавате – при първото земетресение половината мостове по Марица ще паднат заради отслабените основи и тогава ще трябва да плащаме невъобразима цена.

Всъщност, ние и сега плащаме – например усилването на моста при Мирово, показано в репортажа на БНТ.

И така – крайният резултат от „почистването“ на речните корита се изразява в кражбата на подземни богатства – строителни материали, за която държавата плаща на извършителите, вместо да взима такси, а впоследствие плаща и за възстановяването или укрепването на увредената инфраструктура. Парите от откраднатите строителни материали също изчезват неизвестно къде. Разбира се, плащаме  и с екологичните щети.

И над цялата тази дейност осъществяват „контрол“ органите на МОСВ!

Ето защо тези дейности се превърнаха в Символ на Корупцията при всички управляващи досега, а пък за Корупцията в органите на МОСВ да не говорим въобще.  

И ние имахме някакви бледи, явно необосновани надежи, че при новото управление нещата ще се променят, че нали уж щяхме да борим Корупцията, но не би.

Напротив – сега нещата станаха още по-зле! Така например, в момента половината реки в Дунавския басейн предстои да бъдат „почистени“, тоест изтрити от лицето на земята, съдейки по едни становища за допустимост от последния месец на прословутия директор на Басейнова Плевен, нашумял в медиите с едни джипове на Аркад, с кражбата на баластра от река Вит за магистрала Хемус и пр., но с този случай на ново „почистване“ ще Ви запознаваме в следващ доклад.

Тук ще Ви запознаем само с един пресен пример – поведението на органите на МОСВ при едно чистене на Арда над ВЕЦ Ухловица, което продължава поне от 2018г. насам. В прикачения файл молим премиерът и вицепремиерът да се запознаят с описанието на случая в жалбата ни до ВАС срещу Решението на иначе уважавания от нас министър на ОСВ с характер на отказ да отмени незаконното решение на РИОСВ Смолян по случая.

За да видите за какъв Цирк става дума, ще подчертаем само най-важното:

На 02.03.2022г. иначе уважаваният от нас директор на РИОСВ Смолян пише писмо до инвеститора, че за такава кражба на речна баластра, маскирана като „чистене“ както винаги, съществува вероятност за отрицателно въздействие върху предмета и целите на Защитена Зона от Натурата и преценява, че трябва да се проведе процедура по Оценка на Съвместимост. Преценката не е отменена и си е в сила и в момента, тоест Оценка на Съвместимост трябва да се направи.

ОСЕМ дена по-късно и след един-два телефона, същият иначе уважаван директор на РИОСВ брише предходното си Писмо и пише ново Решение, че сега пък нямало да има отрицателно въздействие вече, както и нужда от Оценка на съвместимост, и съгласува кражбата на баластра…

И така излиза, че за една и съща кражба на речна баластра имаме две решения на РИОСВ Смолян, като и двете решения са в сила в момента –

Да се направи Оценка на Съвместимост

И

Да не се направи Оценка на Съвместимост…

По този начин Безумията в органите на М-вото достигнаха нечувани висоти!

И като обжалвхме решението на РИОСВ пред министъра, той ни отхвърли жалбата, заради което ще имаме удоволствието да Го осъдим в съда!

Правният извод, който се налага, Е, че на тема Корупция в органите на МОСВ абсолютно нищо не се е променило, въпреки големите обещания и очаквания! Напротив – налице са ясни сигнали, че нещата отиват на още по-зле.

В заключение се налага да обърнем внимание на Директорите на РИОСВ Смолян, на Басейнова Пловдив  и на самия министър на ОСВ върху следното:

Уважаеми,

Вие няма да откраднете още баластра , пардон – да „почистите“ коритото на река Арда над ВЕЦ Ухловица още веднъж, докато сте на власт! Това, което Ви предстои, е следното:

1. Обжалвали сме решенията Ви пред ВАС.  ВАС ще ни иска първо да платим такса, после жалбата да се подпише от адвокат и после ще трябва да я изпрати на компетентния в случая АС Смолян. Срок на процедурата за този етап – около шест месеца.

2. АС Смолян ще се произнесе за около една година също така.

3. Ако случайно загубим делото в АС Смолян – ще обжалваме пред ВАС за още поне една година.

4. Ако случайно загубим делото във ВАС, едва тогава Решението на РИОСВ Смолян ще влезе в сила и едва тогава директорът на БДИБР ще може да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект, понеже участъкът е в Натура.

5. Това процесно решение на директора на БДИБР ще обжалваме по надлежния ред на две съдебни инстанции за още около две години…

Ето защо сега ние се питаме, дали Вие, уважаеми, не бихте могли да обмислите едно евентуално Ваше оттегляне на решенията и отказване от „почистването“ на Арда? Все пак, след около пет години дори и Вие не бихте могли да си вярвате, че ще сте все още на власт в М-вото за да ползвате неследващите се облаги от почистването, нали така? Както сте я подкарали, гарантираме Ви, че ще се сбогуваме с Вас доста по-рано!

Прочее, пригответе се за един скромен протест пред М-вото тия дни, при още по-„скромен“ медиен интерес, за какъвто вярваме, Вие знаете, че на нас може да се разчита, защото на тая нагла корупционна схема трябва да се сложи край веднъж и завинаги!

Накрая подчертаваме специално за директора на БДИБР следното:

Уважаеми г-н Велев,

както сами разбирате, влязло в сила решение на „компетентия“ по реда на Глава Шеста от ЗООС орган за чистенето на Арда над ВЕЦ Уловица в момента няма!  Подчертаваме Ви това обстоятелство, за да не вземете да издадете разрешителното за ползване на ПВО, че вече нищо няма да ни учуди!

Моля, от приемната на премиера, от МФ, от МОСВ и от БДИБР да ни изпратят входящ номер!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С непресъхващо уважение,

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации