Възражение

Възражение от сдружение Балканка относно ЗИД на ЗУТ, предложен от Министерски Съвет

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в прикаченото писмо да се запознаете със становище относно нов ЗИД на ЗУТ.

Надяваме се и очакваме подкрепа от страна на МОСВ по въпросите, изложени във възражението.

Изказваме и дълбокото си възмущение, че процесният ЗИД е намерил подкрепа от КИИП, която организация става все по-жалка, сервилна към всяка власт и напълно безсмислена, за което на следващото общо събрание ще бъде потърсена отговорност от ръководството!

Също така моля, при разглеждането за първо гласуване на процесния ЗИД на ЗУТ в съответните комисии на НС, да бъдем поканени на заседанията на комисиите, когато те ще се състоят. Контактите ни са посочени в самото писмо.

Моля, от получателите, изброени във възражението, да ни изпратят входящи номера.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София


ДО:
Комисията по регионална политика на НС
председател – г-н Николай Нанков

КОСВ към НС
председател – г-н Станислав Анастасов

Министъра на регионалното развитие
г-н Андрей Цеков

Президента на Република България
г-л Румен Радев

Министър председателя
ак. Николай Денков

Министъра на ОСВ
г-н Юлиян Попов

КОПИЕ ДО:
Марин Гергов – председател на КИИП

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

Срещу: Проект на Закон за Изменение и Допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Министерски Съвет, № 49-302-01-84 от 28.12.2023г.

Уважаема дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу предлаганите промени в ЗУТ. Същите намираме в тежко противоречие с конституцията, невероятно лобистки и в неследваща се облага на някои недобросъвестни лица, чиито действия понастоящем се квалифицират като престъпление по чл.353ж в определени случаи. При цялата ни богата практика на съпротива срещу подобни изменения на законите, ние никога, никога, никога досега не се бяхме сблъсквали с такова Чудо, а все си мислехме, че сме виждали всичко възможно!

Процесния ЗИД на ЗУТ може да се открие на следния линк:
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165301

Мотивите ни да възразяваме са следните:

 1. Срещу § 1. във връзка с § 3 от Преходната разпоредба на ЗИД-а.
  Ако се приемат предложените промени, то нормативният акт ще придобие следния вид:
  Чл. 64. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Елементи на техническата инфраструктура са:
  ……………………………………………………………………
  9. хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения.
  …………….
  Преходни Разпоредби
  § 3. (1) Строежи или части от тях – публична собственост на държавата и общините, представляващи елементи на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 1-5, 9 и 10, започнати или завършени до влизането в сила на този закон, за които няма строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащите правила и нормативи, не подлежат на премахване или забрана за ползване

На първо място тук ще Ви посочим, че няма никакво правно основание хидротехническите съоръжения да се квалифицират като елементи от техническата инфраструктура, за които нормативната уредба на много места предлага облекчения в процедурите за осъществяването им. Ако се приеме предложението, няма основания да не бъдат включени и соларните паркове, ветропарковете, биомасата, всички видове други производства на електроенергия и т.н., па даже и перките в Черно море, които така или иначе няма да се строят! По този начин се създават предпоставки за неравностойност на различните видове производства на енергия, което може да се квалифицира като нерегламентирана държавна помощ, заради облекчаването на процедурите и въвеждането на нечувани преференции само за един вид производство и то – за най-вредния за природата.

Така например – когато водохващанията на малките ВЕЦ-ове се обявят за елементи на техническата инфраструктура, защото са хидротехнически съоръжения, те ще могат да се възползват от благата на чл.62а и да се строят даже и в поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани…??? По причина че Дреновишката река я няма в кадастъра, Вие ще можете даже да си направите малък ВЕЦ и в най-горната част на Южния парк в София, което още не е реализирана!

Също така например, по смисъла на чл.205 от ЗУТ, недвижими имоти – собственост на юридически и физически лица, след творческите Ви напъни,вече ще могат да бъдат отчуждавани за изграждане и реконструкция на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, включително и за електрификация, тоест за водохващания И на малките ВЕЦ-ове бе, уважаеми вносители! Това нещо не е закон, а Тюрлюгювеч!

На второ място и също толкова неприемливо е, че се прави неумел опит да се узаконяват строежи, за които не са били одобрявани проекти, не са им издавани разрешения за строеж, не са построени по правилата за извършване на строежите и не са приети и пуснати в експлоатация по надлежния ред. И тогава възниква
Въпросът – Защо само за хидротехническите съоръжения, моля? Откъде накъде? Какво става с принципа за равенството пред закона? Какво става също така с покриването на критериите по чл.169 от ЗУТ и на съответните европейски регламенти? Ама те били допустими по време на изграждането им и си ги оставяме да си висят из реките, и никога, и при никакви обстоятелства няма да подлежат на премахване?

Ако не Ви е известно, вследствие на загубата на биоразнообразие, по реките из целия свят се премахват хиляди стари язовири, бентове и баражи! Подобни действия са предвидени и по Закона за водите, в действащите и във всички бъдещи ПУРБ и ПУРН, а също така такива действия са включени и в Плана за Възстановяване и Устойчивост, който вече е одобрен от ЕК, а Вие сега правите това невъзможно оттук, нататък! Не подлежали били на премахване, моля Ви се?

На трето място Ви уведомяваме, че иначе благородната инициатива се явява в неследваща се облага на инвеститоите в над 170 малки ВЕЦ-а, построени без учредено възмездно право на строеж в коритата на реките, които са публична държавна собственост съгласно чл.11 от ЗВ. Случаят нашумя в медиите през последните години, включително и заради противоречивата практика на ВАС, при която едни разрешения за строеж правилно бяха обявявани за нищожни заради липсата на учредено право на строеж в чужда собственост – речните легла, а в други случаи ВАС обявяваше, че разрешителните за водовземане били играели и ролята на учредено право на строеж от държавата по силата на специален закон. Това е пълен правен абсурд, тъй като за процедурите по реда на ЗООС и на ЗБР се изискват права за иницииране на инвестиционното предложение /включително и правото на собственост или на строеж в чуж имот/, а по ЗВ се изисква съгласието на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати от строителството и завиряването. И така излиза, че за да се издаде разрешителното за водовземане, трябва да се представи самото разрешително за водовземане, което учредявало правото на строеж или доказвало съгласието на държавата да се строи в нейния имот…

А още по-лошото е, че в разрешителните по ЗВ дори не се споменаваха и изброяваха имотите в принадлежащите земи на реките, за които уж се учредявало правото на строеж, но пътищата на ВАС са точно толкова неведоми, колкото са и инициативите на МРРБ. И накрая според ВАС излиза, че директорът на Басейновата Дирекция е уж учредил правото на строеж в имот публична държавна собственост, без да има такива правомощия и без дори да е определил в кой точно имот учредява правото на строеж? Еми това означава, че правото на строеж важи за цялата река, тъй като реката все пак се споменава в разрешителните по ЗВ. Да му мислят Марица или пък Искъро…

Не на последно място в този раздел Ви уведомяваме, че вносителите явно не осъзнават точно Какво Чудо са допуснали с текста:
но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им.

И сега си представете една река, на която Вие вече сте си построили бараж, тоест хидротехническо съоръжение, без каквито и да било разрешителни и крадете малко водица – примерно за рибарник, за напояване, за някоя турбинка, фабрика и т.н. Компетентните органи идват и Ви хващат, че извършвате незаконно водовземане и започват да Ви преследват за престъпление по член 353ж от Наказателния Кодекс…

Само че Вие им заявявате, че баражчето Ви, за което дори нямате документ за собственост, е построено от прадядо Ви преди повече от сто години и не Ви са известни нормативите, действали по онова време, още повече че не Ви е известна и точната дата на завършване и пускане в експлоатация на баражчето Ви, за да се определи кои точно нормативи са действали по онова време? Тези нормативи от преди сто години, прочее, не са известни и на „компетентните“ органи.
И така някак случайно или не толкова се получава, че иначе уважаваните вносители правят опит за узаконяване на Нещо, което понастоящем се квалифицира като престъпление по 353ж от НК!

И ако си мислите, че такова нещо не се е случвало вече, много дълбоко се лъжете. Точно това се случи с един хипер незаконен бараж на Бяла река Карловско след наш сигнал до прокуратурата за престъпление по 353ж от НК, където нарушителят се пробва с теорията, че баражът бил построен от дядо Му.
И добре че имахме снимки от началото на строежа, както и сто свидетеля, та да можем да докажем кога е започнат строежа, макар че в нашенските съдилища може и да не ни приемат доказателствата. Във всеки случай, този незаконен бараж си кисне в Бяла река вече цели Три Години, докато „компетентните“ органи се натуткат да го вкарат в съда, при сегашното уж кристално ясно законодателство, и само си представете Какво ще стане в такива случаи, когато и ако приемете процесния ЗИД.

Във връзка с горното, Ви уверяваме, че усилието, вложено в конкретния параграф 3, ние намираме за безсмислено, тъй като всеки български съд ще приеме двама трима – свидетеля на по 90+ години, които да заявят, че помнят съоръжението от деца, а за него са им разказвали и техните баби, че е било изградено от пра-прадядото на нарушителя. Тогава автоматично отпадат повечето от оставащите алинеи от процесния параграф. Ако си мислите, че в съдилищата ни ще се случва нещо друго, тогава вносителите изобщо не познават относимата съдебна практика, освен ако, разбира се,.я познават и са свършили услугата в ЗИД-а напълно съзнателно и почти безплатно! Български върховен съд постанови, че разрешителните по ЗВ учредяват и право на строеж в публична държавна собственост, без имотите, обект на това право, дори да са изписани в разрешителните, та тука съдиите ще тълкуват мислите на вносителите в полза на обществото ли, уважаеми вносители? Вие явно живеете в някакъв друг свят, различен от нашия свят на нормалните хора.

И на последно място Ви уведомяваме, че уточняването на собствеността на хилядите баражи по реките у нас е Огромен Проблем. Питайте МОСВ и Басейновите, ако не вярвате. А все пак, някои от тези баражи все още играят своята полезна функция, заради която са били построени. Само един пример ще Ви дадем с противоерозионните дънни и/или хидравлични прагове за предпазване на хиляди съоръжения от линейната инфраструктура – пътища, мостове, подпорни стени, водопроводи и канали, дюкери и т.н. изградени по коритата на реките ни. Интересна работа – процесният ЗИД ще е приложим за новите малки ВЕЦ-ове, които ни ликвидираха реките, защото за тези ВЕЦ-ове ще могат да се представят повечето от документите, изисквани в параграф 3, а ЗИД-ът няма да е приложим за тези противоерозионни съоръжения, които наистина са полезни…?

Правен извод:
В общия случай на недобросъвестни нарушители процесният ЗИД не уточнява и няма никакъв начин да се докаже от компетентите органи по кое точно време е

построено хидротехническото съоръжение и сега нарушителите получават неследваща се облага нарушението им да се узакони с две изречения.
Между другото, ако някой от Вас, уважаеми вносители, би искал да си построи някое малко или по-голямшко баражче в която и да било река, сега е моментът да си откраднете малко вода, за да може да се възползвате от облагата, след като процесният ЗИД на ЗУТ бъде приет!

2.Самостоятелно срещу § 3 от ЗИД-а.

Възразяваме отделно и самостоятелно срещу целия § 3 от процесния ЗИД, който намираме за реквием на правовата държава.

Тук ще посочим на вносителя, че подобни щения за узаконаване на незаконно строителство няма да останат валидни само към настоящия момент. Те ще бъдат отключени завинаги занапред, защото всеки следващ закононарушител ще знае много добре, че каквито и да ги върши, все някога ще се намери няКой, който да му ги узакони, още повече че, както изяснихме и по-напред, всеки нарушител ще казва, че строежът е започнат от прадядо му, а той сега го довършва!

Прочее, Вие може би не съзнавате, че с какъвто и да било ЗИД в нормалните държави не може един незаконен строеж да стане законен и, както и да го въртите и усуквате, незаконнитя стоеж ще си остане незаконен завинаги, нищо че бил търпим според Вас!

Накрая изразяваме надежда настоящото становище да бъде подкрепено от органите на МОСВ, освен ако не са заети с нещо друго, разбира се, че доста работа им се насъбра напоследък, особено покрай целенасоченото активизиране на свлачищата по Дунава!

Предварително благодарим на всички за разбирането и за съдействието в преследване на общата ни цел – опазване на водите и съхранение на природата в страната и на зелените площи в урбанизираните ни територии.

Дата 12.01.2024г.
гр. София


Подобни публикации