20240430 070000

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект FAIRway Danube II

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:

Моля, да приемете в прикачения файл Възражение срещу ИП за досъсипването на река Дунав.

Искрено се надяваме всичките Вие да прочетете Въражението, защото то ясно показва как се мачкат законите от органите на МОСВ. Все бяхме виждали Магариите им, ама чак такова Чудо не бяхме виждали досега!

А най-лошото е, че в цялата поредна Измама, както и в проекта Fast Danube, е замесена и ИАППД, чийто началник е младо момче, на което Му се дава пример в живота, че чрез всякакви абсурдни и безобразни закононарушения държавата може да върви напред!

Сега ние ще имаме грижата Той  да се убеди в обратното!

Моля от МОСВ, БДДР и от приемните на премиера и омбудсмана да ни пратят входящи номера.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

Христос воскресе

С непресъхващо уважение
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

ДО:
Министъра на околната среда и водите

г-жа Петър Димитров

Копие до:
Директора на БДДР
г-жа Румелия Петрова
Директора на НСЗП
г-н Мирослав Калугеров

ВЪЗРАЖЕНИЕ

Против: Процедурите по ЗООС, ЗБР и ЗВ за ИП: „Пилотно тестване на инфраструктурни елементи за повишаване на устойчивостта при ниски води, част от проект FAIRway Danube II „

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу реализацията на ИП Пилотно тестване на инфраструктурни елементи за повишаване на устойчивостта при ниски води, част от проект FAIRway Danube II „!

За процесното ИП ние не разбираме от обявленията за инвестиционни предложения на сайта на МОСВ, както би трябвало. Същото ИП не се открива и в регистъра на процедурите по ОВОС на МОСВ.

Разбираме с триста зора за това ИП от едно становище за допустимост на директора на БДДР – иначе уважаваната г-жа Румелия Петрова, което се открива на следния линк:

https://www.bd-dunav.bg/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2024/05_2024/01-322_02052024.pdf

Разбира се, въобще не е учудващо, че процесното ИП остава скрито от страна на МОСВ за разтревожената общественост. То си е ясно защо – пак сте видяли малко пари от ЕС за разделяне, нали така, уважаеми?

Въпреки това, ние намираме процесното ИП за застрашаващо природата и Реката, освен това за особено безсмислено /тука бяхме написали глупаво, ама го изтрихме/ от гледна точка на целите Му, освен ако, разбира се, така наречените в самото ИП неинвазивни и близки до природата шлепове не бъдат потопени завинаги… Така или иначе, мотивите ни да възразяваме засега са обосновани само на твърде бедното описание на процесното ИП в становището за допустимост на БДДР и са следните:

1.Пропуски в описанието на ИП, водещи до неяснота за какво става въпрос.

В описанието на ИП никъде не става ясно колко неинвазивни и близки до природата или не шлепа/баржи ще бъдат закотвени или потопени, на кои точно координати ще се разположи всеки един шлеп, колко големи ще са самите баржи, под какъв ъгъл ще бъдат закотвени спрямо водното течение, ще плуват ли или ще лягат по дъното при ниски води и т.н. и т.н. Това значи, че параметрите на процесното ИП въобще не са ясни, следователно неясно остава и въздействието Му. Нещо да сте чували за принципа на предпазливостта, уважаеми?

2.Нарушение на здравия разум.

В описанието на ИП ние четем следното:

„Адаптивните елементи ще представляват натоварени съдове (баржи), които ще бъдат стратегически разположени в близост до плитките участъци, за да осигуряват допълнителни дълбочини на фарватера в случай на ниско ниво чрез създаване на по-високи скорости на потока, транспортиращ седиментите далеч от плитчините… – Този подход ще осигури неинвазивно, базирано на природата решение за периоди с ниски води, като се очаква да увеличи дълбочината на фарватера…“

Сега, тука ние това Чудо като го прочетохме и паднахме от стола веднага, получавайки масивен двустранен инфаркт! Просто не е възможно Вие до такава степен да не познавате поведението на реките въобще и в частност на Дунава!!! Толкова ли нищо не сте научили от досегашния натрупан опит с безобразията на подобните Вам, причинени на реките ни през годините, моля?

Увеличаването на скоростта на водата в една река е най-вредното нещо, бе, уважаеми! Вследствие на по-високата скорост реката започва да си копае първо дъното и да се удълбочава сама, а после започва да си рови и бреговете, толкова е просто! Ефектът е много добре познат от изправянето на притоците на Дунава досега, познато е и още едно нещо – след участъка с увеличената скорост седиментите започват да се натрупват веднага при спадането на скоростта! Затова всичките изправени притоци са задръстени при устията си в Дунава!!!

В конкретния случай описаният ефект ще се прояви след участъка в обхвата на увеличаването на скоростта от процесното ИП, с една малка особеност – натрупването НЯМА да се случи равномерно по дъното надолу, ами практически ще започне да се образува на едно място в началото на по-ниската скорост и ще повиши нивото на дъното там! Чак впоследствие реката ще започне да трупа наноси след това надвишение. Па даже и да е равномерно натрупването на седиментите, то ще доведе до повдигане на нивото на дъното под участъка за реализация на ИП.

Между другото, къде в природата сте видяли да растат неинвазивни и близки до природата шлепове, бе, моля Ви се и как можете да ги пишете тия глупости?

Все пак, едно нещо е абсолютно сигурно – повишаването на скоростта на водата води до повишение на дънната и бреговата ерозия и до увеличение на изкопаните седименти! Точка.

3.Нарушение на ЗВ.

Тука обръщаме внимание, че г-жа Петрова в становището си правилно е посочила мярката от действащия ПУРБ 2016-2021 на ДР с код HY_7, с действие към нея с код HY_7_5, което гласи следното:

5. Забрана за нарушаване естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с озключение на дейности по удълбочаване на фарватера и коригиране на речното легло за осигуряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности, съобразени с действащото законодателство.

Безспорно създаването на каквито и да било преградни съоръжения по Реката, напречни, под ъгъл спрямо течението или успоредни на него, ведно със

създаването на по-високи скорости на потока, транспортиращ седиментите далеч от плитчините“

и последващото удълбочаване на дъното на Реката представлява нарушаване на естественото състояние на леглото и крайбрежните заливаеми ивици на река Дунав! Това нещо е абсолютно забранено от чл.143, точка 1 на ЗВ, без никакви изключения и има защо! Фактът, че действието от ПУРБ HY_7_5 разрешава подобни неща по Дунава не значи нищо, тъй като един мижав План не може да отмени пълната забрана от закона! Точка.

4. Второ нарушение на ЗВ!

Според становището на самата Петрова, за процесното ИП не се било изисквало разрешително за ползване на повърхностен воден обект, бе, моля Ви се!!!

И взела, че ни цитирала криво ляво член 58 и член 60 от ЗВ?

Стига, бе Петрова, стига, бе, човече! Значи разполагането на каквито и да било съоръжения за създаване на по-високи скорости на потока, транспортиращ седиментите далеч от плитчините… и увеличаване на дълбочината на фарватера не е ползване на повърхностен воден обект, така ли?

Обаче член 58, ал.1, точка 8 се отнася САМО за ремонт на плаващи съоръжения в язовири, а Не и за разполагането им в Дунава, а член 60, ал.4, точка 6, цитирани от Петрова, указва, че при искане за ползване на ПВО с цел разполагането на плаващи съоръжения в язовири се изисква проект, което само и единствено значи, че за разполагането на плаващи съоръжения в Дунава не се изисква проект на съоръжението, защото шлеповете и баржите всички ги знаят какво представляват!

Разбира се, какво точно представлява ползването на воден обект ни се изяснява кристално от определението в т.25 от ДР на ЗВ, което гласи следното:

„ползване“ на водния обект е всяка дейност в него, която, без да е свързана с отнемане на водите му, притежава потенциал за въздействие върху режима на водите;

А пък ето какво се твърди в чл.46 от ЗВ:

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Разрешително за ползване на воден обект се издава за: 1. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за:

а) регулиране на оттока;

И така става ясно, че изграждането на система от плаващи съоръжения /баржи/, водещо до

създаването на по-високи скорости на потока, транспортиращ седиментите далеч от плитчините… и увеличаването на дълбочината на фарватера,

е очевадно за всички, освен за Петрова, въздействие върху режима на водите и регулиране на оттока, тоест представляват ползване на повърхностен воден обект, за което Се Изисква разрешително по чл.46 от ЗВ, бе, Петрова! Как не те е срам да нарушаваш законите така безобразно, само за да си пазиш стола???

5. Нарушение на действащия ПУРБ 2016-2021 на ДР.

Случайно или не толкова, в безобразното си становище Петрова е пропуснала действие с код HY_7_7 към същата мярка HY_7 от приложение 7.2.1А на ПУРБ. Въпреки Петрова, това действие гласи следното:

7.Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на защитени територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000

Пак според таблица 1.1.3 на становището, процесното ИП попада частично в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, точка 5 – Защитена Зона Остров Вардим, с код BG0002018 и следователно коригирането на участъка вследствие на новите съоръжения и удълбочаването е забранено от ПУРБ! Точка.

Тука ще уточним, че знаем за неустойчивата и клатеща се позиция на Петрова, че това действие към мярка HY_7 от приложение 7.2.1А на ПУРБ не било важало, но това нейно иррелевантно волеизявление ще имаме възможост да обсъдим в съда в най-скоро време!

6. Допълнителни съображения.

Тука само ще посочим на иначе уважавания от нас г-н Калугеров, че процесното ИП трябва да се оцени за кумулативните Му ефекти ведно с другите мега, гига и хипер проекти по Дунава. Става дума за хидровъзела Никопол-Търну Магуреле и за проекта изкопаването на Дунава и възбуждането на свлачищата Fast Danube, разбира се. Вторият проект е в процедура по ЗООС и ЗБР в момента, а за хидровъзела вече е подадена апликационна форма за финансиране от ЕС, а пък параметрите му са веизвестни от десетки години, докато не се намери най-после някой, който да е толкова тъп, че да се пробва да го реализира! Повече подробности по темата г-н Калугеров може да научи от самия министър на ОСВ, който е продукт на идеолозите на този проект, но не Му личи.

Второто нещо за отбелязване е, че река Дунав е международна река, което значи, че ще са необходими процедури по ОВОС в трансграничен контекст /конвенцията от Еспоо, ако не се сещате/, както и процедура по протокола за ЕО към Конвенцията за всичките предвидени Ваши магарии по Дунава, които засягат целия участък до границите със Сърбия и с Румъния след Силистра. Засега няма следи на сайта на МОСВ за подобна трансгранична процедура. Засегнатите страни са Ви ясни, надяваме се, а ако не предприемете действия по конвенцията, ние ще имаме удоволствието да Ви докладваме не само на ЕК, но и на ИК на Конвенцията!

Не на последно място уведомяваме, че според нас и според относимото законодателство, за процесното ИП трябва да се проведе процедура по реда на глава Шеста от ЗООС, а не само по чл.31 от ЗБР. Този въпрос също ще го обсъдим в съда, когато му дойде времето, особено в светлината на явните Ви намерения да не дадете възможност на разтревожената общественост да възрази или да участва в обществени обсъждания на процесното ИП!

ИСКАНЕ:

Уважаеми дами и господа,

Въз основа на всичко гореизложено, настояваме да предприемете необходимите стъпки за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС /ако все пак сте измътили нещо в тази посока, без да го публикувате/ и по член 31 от ЗБР за процесното ИП!

Моля, от МОСВ и БДДР да ни уведомят за предприетите от тях действия по това възражение на посочения в началото електронен адрес, чрез сканирано копие от всички Ваши Решения, писма до кандидата за възложител, становища и пр. документи с характер на индивидуални административни актове, с цел заедно да се подготвим или не за евентуални по-нататъшни наши съвместни действия по реда на АПК в случай на неизбежна необходимост!

Освен другото, настояваме и за незабавното уволнение на Румелия Петрова, защото Тя очевидно не познава нито Закона за водите и не знае що е то Ползването на ПВО, нито кога точно самата Тя трябва да издава разрешителни за него, нито пък познава собствения си ПУРБ!

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.
Сдружение Балканка, гр.София

Дата 05.05.2024г.

Приложение специално за Петрова – цитати от Закона за водите:

Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за извършване на следните дейности:

…………………………………………..

8. (нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) ремонт на плаващи съоръжения в язовири и ремонт на водовземни съоръжения от повърхностни води;
Чл. 60.

…………………………………

(4) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с изключение на заустването на отпадъчни води, към заявлението се прилагат и:

6. за плаващи съоръжения в язовири:

а) проект за изграждане на съоръжението и за дейността му;

Подобни публикации