BENT MANOLE

Възражение до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до областния управител на област Пловдив от сдружение Балканка против поредното „почистване“ на Марица в землището на с.Чалъкови и сигнал до Инспектората на МОСВ

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

Моля, в прикачените файлове да се запознаете с Възражението срещу процесното ИП и с приложенията към него.

До Омбудсмана също изпращаме възражението просто за информация, но и за да знае защо основите на всички мостове на Марица в област Пловдив са подкопани и надпилотните им шапки стърчат на някои възлови места с по три метра над коритото на реката, имайки предвид, че тези шапки са били изпълнени на нивото на коритото преди областният управител и БДИБР да са започнали да „почистват“ реката. В същото възражение има телевизионен репортаж по темата – много е интересен.

За да се убедите, че участъкът на предстоящата кражба попада между бент Маноле и първия непресъхващ приток, сме приложили и карта на Марица под бента, както и самия участък на кражбата. Напомняме на Васил Узунов, че след искане по ЗДОИ Той ни препрати искането до НИМХ, понеже Той самият не знаел има ли, няма ли непресъхващ приток под бента и преди участъка на кражбата, затова сме Му турнали и една схема на притоците на Марица, извадена от самия ПУРБ на ИБР. Директор на Басейнова да не си знае реките е първи случай в света…! Затова Стряма непосредствено над бент Маноле, Черкезица и Азмак/Сребра/ сме Му ги оградили с елипси, белким ги види сега!

Моля за входящ номер от МОСВРИОСВ Пловдив и областната управа на Пловдив.

Надяваме се РИОСВ Пловдив да ни информират за предприетите от тях действия или бездействия по случая навреме!

Също така се надяваме и от БДИБР да ни информират навреме, ако случайно издадат разрешително за ползване на ПВО за процесното ИП, за да го обсъдим  отново в съда.

Настояваме също така, Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка по случая в светлината на факта, че самият Инспекторат вече знае що е то – Корупцията – и да вземе мерки най-после срещу лицето Узунов, директор на БДИБР все още, заради поредното Му нарушение на изрични забрани от Закона за водите в неследваща се облага за трети лица!

Напомняме на Инспектората за всеки случай, че потенциалното им бездействие и по този случай също се квалифицира като Корупция според определението за Нея, дадено ни в Закона за противодействие на Корупцията, за което дано не се наложи ние да докладваме и Инспектората където трябва на по-късен етап!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

ДО:
Директора на РИОСВ Пловдив
г-н Ивайло Йотков
Областния управител на обл.Пловдив
г-н Илия Зюмбилев
Министъра на околната среда и водите
г-жа Петър Димитров
Копие до:
Директора на БДИБР
г-н Васил Узунов
Кмета на общ. Раковски
г-н Павел Гуджеров
Кмета на община Садово
г-н Димитър Здравков

ВЪЗРАЖЕНИЕ

Против: ИП „Почистване коритото на р. Марица от наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете, с цел осигуряване на нормална проводимост“ в землището на с.Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, с възложител „Ди Кей Фишинг“ ЕООД

Подател: Сдружение „Балканка”,

Уважаема г-н Димитров,
Уважаеми г-н Йотков,
Уважаеми г-н Зюмбилев,

Възразяваме в срок против реализацията на гореописаното инвестиционно предложение /ИП/.

Реализацията на процесното ИП считаме за незаконосъобразна, нецелесъобразна и несъвместима със здравия разум. За него ние разбрахме от едно злощастно становище за допустимост на директора на БДИБР, което се открива на следния линк:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2024/April/%d0%9f%d0%a3-01-284(1).pdf

Съобщение от дата 29.03.2024г. за процесното ИП, ведно с описание, откриваме и на сайта на РИОСВ Пловдив, наличен на следния линк:

https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=42

Мотивите ни да възразяваме са следните:

В становището на директор Узунов са пропуснати забрани от действащото законодателство, релевирани в чл.118з, точка 1 от Закона за водите, където е казано следното:

Чл. 118з. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък:
1. където наносните отложения са разположени след язовирни стени или бентове на 500 м надолу по течението на реката или до първия непресъхващ приток, когато той е на разстояние повече от 500 м от съоръжението;

Според нас горните текстове означават, че ако има някъде бент на някоя река, то участъци за „почистване“ не се определят между бента и първия непресъхващ приток и тогава „почистване“ в такъв участък е невъзможно.
А за процесното ИП имаме точно такъв случай с бент Маноле, който се намира непосредствено под вливането на река Стряма, и под него няма непресъхващ приток на Марица чак до вливането на река Черкезица според схемата, която се открива в РАЗДЕЛ 1, том 4 МАРИЦА от действащия ПУРБ 2016-2021 на Източнобеломорски район. Ето линк, да я видите:

https://earbd.bg/files/File/PURB/PURB-2009/TOM%204%20Maritsa/R01/MARITZA_R1_G1.pdf

Обръщаме вннимание на Узунов, че на картата на БДИБР от линка има само една малка грешка и тя се състои в това, че река Азмак /Сребра/ се влива в Марица след вливането на Черкезица, а не преди нея, както е показано на самата карта на БДИБР. Разбира се, този въпрос ще бъде изследван в рамките на предстоящото ни административно производство по реда на АПК, ако трябва и чрез експертиза от вещи лица, за която РИОСВ Пловдив ще плати разноските накрая!

Така или иначе, според координатите за начало и край на участъка за „почистването“ в рамките на процесното ИП, той попада между бент Маноле и първия непресъхващ приток, без значение дали Азмак /Сребра/ е преди Черкезица или е след нея, следователно поредната кражба на баластра от Марица в този участък, която всичи Вие превърнахте в национален спорт, Е Забранена от закона!

Нещо повече, участъкът се намира близо и до моста при село Мирово, където вследствие на друга такава кражба реката беше вкопана с близо четири метра и основите на моста увиснаха във въздуха, подземните води потънаха, къщите на хората се напукаха и т.н. После на моста уж му усилваха основите срещу само 2.5 милиона лева, за да може Марица да подкопае вече и „Усилването“…

Новата кражба при Чалъкови е и при с.Селци в община Садово, в която община се вдигнаха на бунт преди време И единственият рузултат е, че сега община Садово изобщо е изтрита от наименованието на ИП и от хартиите на Узунов, въпреки че ефектите от кражбата ще засегнат и община Садово по същия начин, както Раковски! Който не вярва – да отиде и да пита в Мирово какво Чудо ги сполетя!

Новата Кражба неминуемо ще доведе до ново вкопаване на реката, което ще се отрази в много по-голяма зона, отколкото е дължината на самия участък, И ще засегне цялата река от бент Маноле до моста при Мирово, както и самия бент, разбира се.

Ето защо ние подкрепяме напълно мерките за укрепване на бреговете в рамките на процесното ИП, които трябва да се изпълнят с „биологични“ методи, съгласно становището по ЕО и ОСВ на ПУРБ 2016 – 2021 на ИБР, и пожелаваме успех на възложителя при изпълнението им, щом толкова се тревожи за състоянието на бреговете. Щом като е необходимо укрепване, нека то да се изпълни, НО няма да се копае реката и да няма се краде баластра от нея, защото това е забранено от закона, пък и ще подкопае и „укрепването“, не че във всички останали подобни случаи на кражби от Марица е било изпълнено дори само едно от „укрепванията“ досега, въпреки че са били предвиждани навсякъде при подобни кражби!

Въз основа на гореизложеното, ние възразяваме най-категорично срещу определения участък за изземването на наносни отложения от Марица, оценен за допустимост спрямо ПУРБ на ИБР в становището на директора на БДИБР по-горе, тъй като този участък в случая е определен в брутално нарушение на закона.

Изразяваме учудване също така, че в състава на цяла междуведомствена комисия, съставена от един куп компетентни учереждения и ведомства, не се е намерил нито един експерт, който да посочи нарушението на закона на лицето Узунов – директор на БДИБР все още…

Разбира се, в самата БДИБР непознаването на законите не ни учудва въобще, тъй като там то е константна величина. И все пак, според нас и в областната управа също трябва да познават и спазват Закона за водите, за да не въвеждат в заблуждение компетентния орган за осигуряване на проводимостта на реките извън урбанизираните територии, съгласно чл.140 от ЗВ.

Припомняме на директор Йотков, че Той наскоро загуби делото в АССГ за същата кражба на инертни материали от Марица при Цалапица при същите обсотятелства под Бент Полатово и, след като обжалва пред ВАС, в откритото съдебно заседание даже и прокурорът заяви, че жалбата Му е неоснователна, а решението на АССГ трябва да се остави в сила! Няма да е зле Йотков да прочете цялото решение на АССГ, защото Му предстои да наруши и ЗООС, и ЗБР, ако одобри кражбата и при Чалъкови.

Ето защо, настояваме процедурата по реда на глава шеста от ЗООС и по чл.31 от ЗБР за процесното ИП да бъде прекратена моментално и молим областния управител да вземе необходимите мерки, за да се спазват законите и от самата, поверена Му управа!

Предлагаме също така на министър Димитров да обмисли задълбочено едно евентуално освобождаване на директорите на БДИБР и на РИОСВ Пловдив от длъжност, че прекалено много им станаха нарушенията на законите напоследък, доказани и с решения на съда! Не че и самия министър не Го осъдихме навремето за това, че разреши подобна кражба на дървесина от Янтра под Велико Търново. Изглежда, че нарушенията на законите и неизпълнението на задължения в неследваща се облага за трети лица е необходимо и задължително условие за професионално и кариерно израстване в органите на МОСВ, но все пак Узунов и Йотков наистина прекаляват, а Марица е почти напълно унищожена! Чакаме първото сериозно земетресение, което ще изпосъбори всички подкопани мостове по Марица, а след това замесените лица ще управляват водите на Марс! За незапознатите с проблема, ето за какво става дума:

https://bnt.bg/news/zashto-11-mosta-okolo-plovdiv-sa-s-podkopani-osnovi-301184news.html

Ето защо изразяваме и учудване, че според становището на Узунов, за далаверата е издал съглаасие и г-н Гуджеров, дългогодишен приятел на сдружението още от времето, когато беше заместник министър на Ивелина Василева и ние го помним с добро. Ако не знае какво ще стане, да отиде и да пита в Мирово!

Не на последно място, обръщаме внимание И на кмета на община Садово върху следното:

Уважаеми г-н Здравков,
Кражбата, която сега Йотков и Узунов се пробват да прокарат за пореден път, си е същата, за която се тия, двамцата, се пробваха преди около една година и срещу която в община Садово протестираха! Двамата „компетентни“ мошеници само са изтрили община Садово и землището на Селци, иначе ефектите, които очакват и двете общини, са показани много добре във филма на БНТ от линка по-горе!
Вярваме, че в това Възражение Вие ще откриете необходимите основания да обжалвате предстоящото решение на Йотков, без значение дали то ще бъде с характер да се извърши ОВОС/ОСВ или да не се извърши. Когато Йотков издаде решението си, моля, да влезете във връзка с нас, за да Ви предоставим и допълнителни правни основания, с които ще ги разбиете в съда така, както ние ги разбихме за същата Кражба при Цалапица!!! Подобни, отлично мотивирани основания се откриват и във Възражението срещу ИП на сдружение ГЕО…

Молим всичките получатели да ни уведомите в разумен срок за предприетите от Вас действия или бездействия по това възражение!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.
Сдружение Балканка, гр.София

Дата 09.05.2024г.

Подобни публикации