20221204 160442

Басейнова дирекция най-после залови ВЕЦ Румянцево, че не изпуска капка вода

| | |

Във връзка с наше посещение на ВЕЦ Румянцево, за което разказахме в следната публикация, както и в доклад до компетентните институции и след подаден от нас сигнал на 04.12.2022 по зелен телефон до Басейнова дирекция Дунавски район е извършена проверка от компетентната институция.

С информация за направената проверка може да се запознаете от следния линк:

При проверката е установено, че „ПРЕЗ РИБНИЯ ПРОХОД НЕ ПРОТИЧАТ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА“, като такива не постъпват и от никъде другаде. Както е видно и от нашия доклад (споделен по-горе), същото се наблюдава и на 04.12.2022г., а в случая говорим за река с Qср от приблизително 3,5м3/с и Qmin 1.4m3/s, по многогодишни замервания, подавани от България до ЕК за карстовите извори на територията на страната. 

Това беше нашият 17-ти сигнал за нарушения в работата на тази централа и най-после имаме някакъв успех.

В тази връзка считаме, че е извършено престъпление по чл. 278в от НК и отправихме официален призив към РИОСВ Плевен да подаде сигнал в прокуратурата на РБ.

Освен това, в условия на рецидив се наблюдава трайно нарушение на основно условие в разрешителното за водовземане, а именно осигуряване на минимални водни количества за поддържане на екосистемите в реката. Призоваваме министърът на околната среда и водите да приложи чл.199а т.1 от Закона за водите, във връзка с чл. 199 и да отнеме разрешителното на тази централа, която и без това е построена при тежко нарушение на действащите административно-правни правила, както не веднъж сме показвали и доказвали (https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EU_COMPLAINT.pdf) – в Натура зона, при действаща тогава забрана в ПУРБ на ДРБУ за тази зона и без оценка за съвместимост и оценка за въздействие, с нулево отчитане на кумулативните ефекти от действащи хидротехнически съоръжения, за което има действаща наказателна процедура срещу България в ЕК.

В допълнение, въпросното осушаване е извършено в период на размножаване на ихтиофауната в реката съгласно Приложение 1 към чл.32 от Закона за рибарство и аквакултури. Обръщаме внимание, че в река Панега е известна и малка популация от Главоч/Cottus gobio, вид с висока консервационна значимост, почти изчезнал за територията на страната в резултат на антропогенното въздействие и най-вече преграждането на реките. С това е извършено нарушение и на т.5 от Екологичната оценка на действащ ПУРБ, тъй като е допуснато хидроморфологично изменение на водното тяло в условията на рецидив.

В заключение обръщаме внимание, че изграденият преди 3 години рибен проход не отговаря на никакви изисквания за речната ихтиофауна, като освен това не е оразмерен правилно и няма как да проведе дори водните количества от разрешителното. Същият е от Басейнов тип, което е нарушение на Екологичната оценка на ПУРБ на ДРБУ. – т.18.

А за това, че рибният проход не е оразмерен правилно свидетелстват и следните видео и снимкови материали, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0253-dam/2019-07-06

Молим да ни информирате за предприетите действия, както и наложените административни и наказателни санкции.

Подобни публикации