Поредната ни стъпка напред

Header bg

На 27 Октомври 2014 г. сдружение Балканка сключи договор с Фондация институт "Отворено общество", в качеството ѝ на Оператор на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г.

Договорът е в изпълнение на проект от страна на Сдужение Балканка.

Име на проекта: Насърчаване на взаимодействието между НПО и държавни структури за възстановяване на автохонната балканска пъстърва в Рила планина

Тематична област: Устойчиво развитие и опазване на околната среда

Приоритет: Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Бюджет: 19 810 евро; Собствен принос 2 255 евро; Безвъзмездна финасова помощ 17 555 евро

Срок: 13 месеца

Проектът се изпълнява по "Програма за подкрепа на НПО в България" - http://www.ngogrants.bg/

 

Кракто описание на проекта:
Балканската пъстърва е уникален автохтонен вид за България.Тя е преобладавала в повечето части на Рила, Пирин, Витоша и Стара планина.
Днес е изместена от внесения от чужбина зарибителен магериал от неместни пъстърви. Решението „Що е то БАЛКАНКА, УНИКАЛНА ЛИ Е и КАК ДА Я СЪХРАНИМ?” може да се постигне след генетични изследвания у нас.

Междусекторните взаимодействия ще доведат до предприемане на адекватни действия, даващи шанс на БАЛКАНКАТА да оцелее.

Целта на проекта е опазване и възстановяване на автохтонната балканска пъстърва. Проектът ще осигури участието на НПО в политиките за устойчиво използване на природните ресурси. Ще повиши приноса на НПО за опазването на биоразнообразието и застрашения вид.

РЕЗУЛТАТИ:
Изготвен Доклад с препоръки за мерки при опазване на пъстървата, насочен към МОСВ, ИАРА, НП, НПО, МИРГ, местни власти и др.; Наръчник за зарибяване с балканска пъстърва; Среща на заинтересовани страни за решения и съвместни действия за възстановяване на автохтонни пъстърви; Обсъден и приет механизъм за сътрудничество между НПО и ИАРА;Популяризиране метода „Хвани и пусни”; Повишена обществена информираност и ангажираност към проблема за изчезването на балканската пъстърва.

Основни целеви групи са вземащите решения и НПО.

<