Поредната ни стъпка напред

Header bg

На 27 Октомври 2014 г. сдружение Балканка сключи договор с Фондация институт "Отворено общество", в качеството ѝ на Оператор на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г.

Договорът е в изпълнение на проект от страна на Сдужение Балканка.

Име на проекта: Насърчаване на взаимодействието между НПО и държавни структури за възстановяване на автохонната балканска пъстърва в Рила планина

Тематична област: Устойчиво развитие и опазване на околната среда

Приоритет: Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Бюджет: 19 810 евро; Собствен принос 2 255 евро; Безвъзмездна финасова помощ 17 555 евро

Срок: 13 месеца

Проектът се изпълнява по "Програма за подкрепа на НПО в България" - http://www.ngogrants.bg/